Farmakovigilancia

 

Farmakovigilancia

Naša spoločnosť kladie veľký dôraz na bezpečnosť lieku a farmakovigilanciu považuje za spôsob, ako zabezpečiť bezpečný liek pre lekárov i pacientov súčasne v súlade s aktuálne platnými predpismi a nariadeniami.
Spoločnosť Gedeon Richter neustále poskytuje pacientom a lekárom aktuálne informácie pre zaistenie bezpečného užívania liekov a snaží sa odpovedať na všetky otázky, ako náhle sa objavia zo strany pacientov i lekárov. Za týmto účelom sú nastavené presné komunikačné kanály a informačné rozhrania.

Čo je farmakovigilancia?

Pojem farmakovigilancia pozostáva zo slova pharmakon (gréc. liek, droga) a vigilare (lat. bdieť), čo znamená, že dané pomenovanie vyjadruje dohľad nad nežiaducimi účinkami farmaceutických produktov a liekov. Dohľad zabezpečuje bezpečnú terapiu, hodnotí účinnosť liekov a monitoruje výskyt nových i známych nežiaducich účinkov.
Farmakovigilancia je teda súborom aktivít za účelom bezpečného užívania liekov. Podľa definície WHO z roku 2002 je farmakovigilancia definovaná ako vedecký odbor venujúci sa aktivitám spojených s detekciou, hodnotením, pochopením a prevenciou nežiaducich účinkov alebo iných problémov súvisiacich s liekmi.
Podľa Európskej komisie je farmakovigilancia procesom a vedou monitorujúcou bezpečnosť liekov a súčasne príjma opatrenia vedúce k zníženiu rizík a zvýšeniu prínosu liekov .

Úlohy farmakovigilancie:

  • identifikácia nežiaducich účinkov predtým neidentifikovaných u liekov;
  • posúdenie benefitov/rizík liekov, odhadovanie rizík/prínosov;
  • poskytovanie informácií pacientom ohľadom bezpečnosti a účinnosti liekov;
  • uľahčovanie a podporovanie opatrení v súvislosti s bezpečnejším užívaním liekov;
  • monitorovanie účinnosti týchto opatrení.

Farmakovigilancia tiež zahŕňa všetky klinické aspekty bezpečnosti liekov, pod ktoré spadajú aj nasledovné oblasti:

  • riadenie bezpečnosti liekov v klinických fázach skúšania;
  • hlásenie vedľajších účinkov na zdravú i chorú populáciu;
  • štúdium, stanovenie a sumarizácia liekov, ktoré sú už na trhu dostupné.

Je farmakovigilancia naozaj taká potrebná?
Choroby spôsobené vedľajšími účinkami liekov patria medzi časté ochorenia.
Vedľajšie účinky liekov sú v Európe piatou najčastejšou príčinou úmrtia.
Významné percento hospitalizácií je kvôli nepriaznivým účinkom liekov (jedna pätina z prijatí sú v dôsledku nežiaducich účinkov liekov).

myom_banner_small215x161
rg_banner_aflamil-1
rg_banner_curiosin
rg_banner_escapelle
Picture1