Pravidlá používania 

Ak nie je uvedené inak, mnohé informácie, obchodné názvy a značky uvedené na týchto stránkach sú duševným vlastníctvom spoločnosti Gedeon Richter Slovakia a podliehajú ochrane autorských práv.

Obsah tohto webu môžu byť použitý len na súkromné účely za podmienky, že takto získané materiály použije výhradne na tento účel a nijako nebude zasahovať do obsahu či podnikať akýkoľvek iný zásah do autorských práv.

Obsah nesmie byť kopírovaný pre komerčné využitie alebo distribúciu, ani nesmie byť upravovaný alebo premiestňovaný na iné webové stránky. Žiadna tretia strana nemôže odkazovať na tieto internetové stránky bez predchádzajúceho súhlasu Gedeon Richter.